top of page

Likovna umetnost je prvinska in nenadomestljiva. Je zgodba, je avtobiografski zapis posameznika, je plemenit razlog druženja. Ni presenetljivo, da je med nami vse več ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev, ki iščejo svoj likovni izraz. Likovno ustvarjanje postaja vse bolj zaželena dejavnost, ki pogosto nima praktičnih ciljev, vsekakor pa je namenjena duhovnemu uživanju, dojemanju in osebni rasti.

Dve desetletji  delovanja Zveze likovnih društev Slovenije ne predstavlja le njen obstoj in povezovanje likovnih društev ter njihovih posameznikov, predstavlja svojevrstno likovno dogajanje, njegov razvoj in razcvet, vztrajanje ob zapletih, nadgrajevanje projektov in širjenje likovne kulture med ljudmi.  

Projekt Zveze likovnih društev Slovenije Zlata paleta je tradicija, ki je v teh letih dodobra zaznamovala slovenski ljubiteljski likovni prostor. Vsako leto zapored mu dajejo svežino nove teme ustvarjanja in selektivno izbrani ustvarjalci likovnih zapisov, ki dosegajo visoko raven poznavanja in razumevanja likovnih prvin.

 

Zveza likovnih društev Slovenije (ZLDS) je bila ustanovljena leta 1998 z namenom širjenja in razvoja ljubiteljske likovne dejavnosti s skrbjo za razvoj ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev. Članstvo v zvezi je prostovoljno. Trenutno je v zvezi aktivnih 24 društev. Glavni namen delovanja zveze je v medsebojnem sodelovanju, povezovanju, informiranju, izobraževanju, strokovnem usposabljanju in tekmovanju.

Projekti ZLDS:

 

         1. Projekt Zlata paleta

 

Zasnovan je bil 1999 in je izrazito tekmovalnega značaja. Projekt je v Sloveniji edino tovrstno tekmovanje za ljubitelje likovne umetnosti. Tekmovanje poteka in temelji na osnovnih akterjih likovnega snovanja, članstvu likovnih društev in skupin, njihovih akademsko izobraženih mentorjih in likovnih kritikov, ki s svojim strokovnim znanjem omogočajo kakovostno realizacijo tudi v obliki strokovnih komisij in večstopenjske strokovne selekcije likovnih del za razstave, vse do podelitve najvišjih priznanj ZLDS za najboljše likovno delo v tekočem letu.

Projekt Zlata paleta poteka skozi vse leto. Teme ustvarjanja so predpisane. Sklopi na katere lahko posamezniki iz društev likovno delo prijavijo:

Osnovne tehnike in Grafike (v marcu), Klasično slikarstvo (v aprilu), Sodobno slikarstvo (v maju), fotografija in kiparstvo (v juniju).

Strokovna komisija Zveze, v sestavi treh članov, ki jo predstavljajo magistri umetnosti,  akademski slikarji in kiparji, profesorji likovne umetnosti, umetnostni zgodovinarji, diplomirani slikarji, diplomirani  fotografi, opravi izbor likovnih del, prijavljenih na natečaj tematskega sklopa za  razstavo. Avtorji, za izbrano in uvrščeno likovno delo na razstavo, prejmejo Priznanje ali Certifikat kakovosti. Certifikat kakovosti je izkaznica kakovosti umetniškega likovnega dela v obliki listine, ki ga z vpisom v evidenčno knjigo certifikatov,  ZLDS vodi in spremlja v javnem prometu.

Novembra, na zaključni prireditvi z razstavo del s pridobljenimi certifikati, avtorjem likovnih del, ki so za posamezni tematski sklop prejelo Certifikat kakovosti, ZLDS po izboru strokovne komisije podeljuje najvišje priznanje bronasto, srebrno ali zlato paleto za najboljši likovno delo  v tekočem letu. To je  najvišje priznanje ZLDS za kakovost likovne ustvarjalnosti. Avtor prejme Diplomo in simbolno plaketo. Podeljenih je 6 bronastih, 6 srebrnih, 6 zlatih palet.

 

Dela nastala v sklopu natečajev nam omogočajo spoznavanje širine in raznolikosti likovne produkcije, gradijo podobo ZLDS in jo postavljajo na zemljevid ljubiteljske kulture Slovenije. 

 

         2. Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov

                                                            
Zveza likovnih društev Slovenije poleg projekta Zlata paleta organizira tudi Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov. Tudi ta projekt je dobil svoj pomen in prostor likovnih prireditev v Sloveniji. Poteka enkrat na leto v juliju, udeleži se ga približno 60-70 umetnikov, likovnih ustvarjalcev različnih starostnih skupin.

Na tabor povabimo vse ljubiteljske likovne ustvarjalce in fotografe v Sloveniji, ne glede na to, kje in kako delujejo, bodisi organizirano ali samostojno, ni pogoj, da morajo biti člani društev v sestavi ZLDS. Tabor je namenjen vseslovenskemu srečanju ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev, slikarjev, kiparjev in fotografov, namenjen je skupnemu ustvarjanju in druženju, v prijetnem izbranem okolju z ostalimi slikarji in fotografi. Ustvarja se lahko v katerikoli tehniki in materialu. Na platna, papir, v glini, lesu,.. tudi tema je prosta. ZLDS poskrbi za prehrano in pijačo ob ustvarjanju. Nedokončano delo umetniki zaključijo v domačem ateljeju. ZLDS poskrbi, da so  dela nastala na Taboru vedno razstavljena (predvidoma konec avgusta) v bližnji galeriji ustvarjanja,  na otvoritvi razstave pa vsakemu udeležencu podeli zahvalo in katalog del nastalih na Taboru ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije.

 

ZLDS s svojim delovanjem poskrbi, da se likovni zapisi posameznikov postavljeni na ogled v galerijah, brošurah posameznega tematskega sklopa, brošuri Tabora in v zaključnem katalogu tekočega leta. Osnovni cilj in prizadevanje pri izvedbi projektov je spodbujanje k sodelovanju in druženju vseh ljubiteljev vizualne likovne umetnosti, ne glede na stopnjo znanja in poznavanje likovnih prvin, ne glede na vpetost posameznika in njegovo aktivnost v lokalnem okolju ali starost. Z izvedbo projektov ZLDS ponuja druženje, izmenjavo mnenj, sklepanje znanstev, posredovanje  izkušenj likovnih rešitev. Posamezniku ponuja utrjevanje znanja na prijazen in sproščen način.

 

Mnogoštevilna udeležba in vzdušje sta pokazatelja, da je dovolj zanimanja za tovrstne projekte. Ustvarjeni likovni zapisi v umetniških delih temeljijo na poznavanju in obvladovanju likovnih prvin, bolj ali manj zaznamovani z okoljem v katerem umetniki ustvarjajo.

bottom of page